Савет родитеља – саветодавно тело школе

Рад савета родитеља одвија се преко Савета родитеља школе и одељењских савета родитеља, који представљају кључну спону између наставника и ученика.

За председника Савета родитеља изабрана је Данијела Илић.

Чланови Савета родитеља за 2017/2018. годину су:

 

I/1 Ива Ђинђић Ћосић
I/2 Стојан Жујовић
I/3 Јасмина Мијић
I/4 Миодраг Богдановић
I/5 Јелена Огњановић

II/1 Биљана Опарушић
II/2 Саша Мирковић
II/3 Маја Павловски
II/4 Ирена Посин

III/1 Ненад Бајић
III/2 Драгана Кубуровић
III/3 Данијела Илић
III/4 Лидија Грујић

IV/1 Виолета Вишњић
IV/2 Љиљана Сретковић
IV/3 Дејан Урумов
IV/4 Снежана Терзић

V/1 Shadia Tibi
V/2 Марина Врцаловић
V/3 Маријана Плејо
V/4 Зоран Бјелош

VI/1 Јелена Рудић
VI/2 Теодор Тодосијевић
VI/3 Снежана Докић Вуковић
VI/4 Ђаковац Ненад

VII/1 Душанка Ђоковић
VII/2 Милош Балтић
VII/3 Мирослава Лепшановић
VII/4 Мирко Аврамовић

VIII/1 Јелена Ранђеловић
VIII/2 Биљана Петровић Чукић
VIII/3 Александра Лазаревић
VIII/4 Бојан Димитријевић

Разматрање Кратке оцене делатности школе у претходној школској години и извршених припрема за наредну школску  годину рада Савета родитеља. Усвајање плана рада Савета за наредну школску годину и упознавање са Правилником о школском календару за нову школску годину. Основни програмски задаци Савета родитеља школе.

Анализа успеха и дисциплине након оцењивачких периода, разматрање могућности пружања помоћи у решавању питања успеха и дисциплине ученика, односа ученика према обавезама у школи решење оптерећености ученика обавезама у школи.

Разматрање предлога и давање сагласности за организацију наставе у природи – рекреативне неставе, излета, екскурзија и посета, организовања свих облика васпитно-образовног рада у школи, друштвеног и забавног живота ученика, организовања културних и спортских манифестација и сл.

Укључивање у рад слободних активности ученика према занимању, интересовањима и склоностима, пружање помоћи у организовању и спровођењу такмичења

Пружање помоћи у опремању школе наставним средствима и изради истих (посредовањем код радних и других организација), стручне помоћи и сл.

Пружање помоћи ученицима слабијег материјалног стања уступањем старих уџбеника и учешћем у хуманитарним акцијама покренутим од стране Црвеног крста и др.