Школски одбор

Почетна / Школски одбор

Статутом школе и Законом о основама система образовања и васпитања прецизиране су надлежности школског одбора.

Чланови школског одбора наше школе су:

из реда запослених у школи

1. Марина Ињац , председник Школског одбора

2. Бојана Смилковић

3. Весна Обрадовић

 

из реда родитеља ученика

4. Снежана Терзић

5. Мирко Аврамовић

6. Саво Милошевић

из реда локалне самоуправе

7. Љиљана Грковић

8. Марија Милојевић

9. Немања Ђукић

 

Програмом рада за ову школску годину предвиђене су следеће активности.

Програмски садржаји

– Анализа рада школског одбора у протеклој школској години

– Доношење програма рада за наредну школску годину

– Разматрање и усвајање Извештаја о раду школе, односно о реализацији Годишњег програма рада школе

– Разматрање Извештаја о раду директора школе

– Разматрање и усвајање Годишњег програма рада за наредну школску годину

– Праћење кадровске проблематике школе, и давање мишљења за избор наставника

– Одлучивање о пословању школе

– Разматрање и предузимање мера за побољшавање услова рада школе и остваривање васпитно – образовног рада

– Усвајање извештаја о организацији и реализацији наставе у природи, излета, екскурзија и осталих видова образовно-васпитног рада

– Одлучивање о коришћењу средстава за инвестиције и инвестиционо одржавање

– Разматрање извештаја о материјално – финансијском пословању школе

– Доношење општих и појединачних аката у складу са законом

– Разматрање и других питања утврђених Законом о основама система образовања и васпитања, актом о оснивању и статутом