Наставничко веће, као највиши и најодговорнији стручни колегијални орган, разматра образовно-васпитну проблематику и усклађује активности свих чинилаца у школи и ван ње.

Полазећи од законских одредби, које се односе на рад стручних органа, рад Наставничког већа  се огледа у следећем:

  1. Учешће у планирању и програмирању образовно-васпитног рада;
  2. Анализа реализације васпитно-образовног рада
  3. Учешће у организацији општег стручног усавршаванња наставника и стручних сарадника;
  4. Анализа остваривања задатака и покретање иницијативе за унапређивање образовно-васпитног рада;
  5. Сарадња са другим школама институцијама и радним организацијама
  6. Праћење реализације Плана и програма за основну школу и Годишњег програма школе

Чланови наставничког већа су наставници и стручни сарадници. Директор школе сазива и руководи седницама наставничког већа, без права одлучивања.