letac logo 200

Наставничко веће

Наставничко веће, као највиши и најодговорнији стручни колегијални орган, разматра образовно-васпитну проблематику и усклађује активности свих чинилаца у школи и ван ње.

Полазећи од законских одредби, које се односе на рад стручних органа, рад Наставничког већа  се огледа у следећем:

  1. Учешће у планирању и програмирању образовно-васпитног рада;
  2. Анализа реализације васпитно-образовног рада
  3. Учешће у организацији општег стручног усавршаванња наставника и стручних сарадника;
  4. Анализа остваривања задатака и покретање иницијативе за унапређивање образовно-васпитног рада;
  5. Сарадња са другим школама институцијама и радним организацијама
  6. Праћење реализације Плана и програма за основну школу и Годишњег програма школе

Чланови наставничког већа су наставници и стручни сарадници. Директор школе сазива и руководи седницама наставничког већа, без права одлучивања.

Контакт информације

Најновије вести

Онлајн конкурс "Имам право да"

Ликовни онлајн конкурс, портрет Драгана Лукића

Приредба Свети Сава

Дизајн сајта mzlaki icon Студио Мзлаки @ ОШ "Душко Радовић" 2021.