letac logo 200

Савет родитеља

Савет родитеља је саветодавни орган Школе. У савет родитеља школе бира се по један представник родитеља, односно другог законског заступника ученика сваког одељења. У школи у којој стичу образовање припадници националне мањине у савету родитеља сразмерно су заступљени родитељи, односно други законски заступници ученика припадника националне мањине. У школи у којој стичу образовање ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом, члан савета родитеља је и представник родитеља, односно другог законског заступника ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом. Представници савета родитеља бирају се сваке школске године. За председника Савета родитеља изабран је Саша Мирковић.

Чланови Савета родитеља за 2021/2022. годину су:   

I/1 Радомир Левајац

I/2 Ивана Филиповић Матић

I/3 Милица Ивић

I/4 Ирена Лабровић Станишић  

II/1 Игор Аничић

II/2 Ивана Димитријевић

II/3 Маја Павловски

II/4 Ана Ђорђевић  

III/1 Ненад Бајић

III/2 Тијана Деспотовић

III/3 Јелена Павловић

III/4 Марјан Стаменковић 

IV/1 Јелена Суботић Кривокапић

IV/2 Зорана Јеремић

IV/3 Јелена Станишић

IV/4 Весна Чаировић 

V/1 Маја Мијатовић

V/2 Душица Малинић

V/3 Јасмина Мијић

V/4 Миодраг Богдановић

V/5 Јелена Огњановић  

VI/1 Бранка Тубин Митровић

VI/2 Саша Мирковић

VI/3 Јелена Смиљанић

VI/4 Ирена Посин 

VII/1 Сандра Пејовић

VII/2 Мања Љубичић

VII/3 Мирослав Крстић

VIII/1 Виолета Вишњић

VIII/2 Љиљана Сретковић

VIII/3 Дејан Урумов

VIII/4 Мила Антонић Ћировић

Савет родитеља:  

1) предлаже представнике родитеља, односно других законских заступника ученика у Школски одбор;

2) предлаже свог представника у све обавезне тимове установе;

3) учествује у предлагању изборних садржаја и у поступку избора уџбеника;

4) разматра предлог школског програма, развојног плана, годишњег плана рада;

5) разматра извештаје о остваривању програма образовања и васпитања, развојног плана и годишњег плана школе, спољашњем вредновању, самовредновању, завршном испиту, резултатима националног и међународног тестирања и спровођење мера за обезбеђивање и унапређивање квалитета образовно-васпитног рада;

6) разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности установе;

7) предлаже Школском одбору намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља, односно другог законског заступника;

8) разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту деце и ученика;

9) учествује у поступку прописивања мера, начина и поступка заштите и безбедности деце и ученика за време боравка у установи и свих активности које организује Школа;

10) даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању;

11) предлаже представника и његовог заменика за локални савет родитеља;

12) разматра и друга питања утврђена статутом.   Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује школском одбору, директору, стручним органима установе и ученичком парламенту.

Начин избора савета родитеља установе уређује се статутом установе, а рад пословником савета.

Контакт информације

Најновије вести

Онлајн конкурс "Имам право да"

Ликовни онлајн конкурс, портрет Драгана Лукића

Приредба Свети Сава

Дизајн сајта mzlaki icon Студио Мзлаки @ ОШ "Душко Радовић" 2021.