letac logo 200

Савет родитеља

Савет родитеља је саветодавни орган Школе. У савет родитеља школе бира се по један представник родитеља, односно другог законског заступника ученика сваког одељења. У школи у којој стичу образовање припадници националне мањине у савету родитеља сразмерно су заступљени родитељи, односно други законски заступници ученика припадника националне мањине. У школи у којој стичу образовање ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом, члан савета родитеља је и представник родитеља, односно другог законског заступника ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом. Представници савета родитеља бирају се сваке школске године. За председника Савета родитеља изабран је Саша Мирковић.

Чланови Савета родитеља за 2021/2022. годину су:   

I1   Ивана Домазет

I2   Марко Николић

I3   Наташа Јовановић

I4   Павле Кричак

II1   Радомир Левајац

II2   Ивана Филиповић             Матић

II3   Јасна Глушац

II4   Милица Јаковљевић

III1  Игор Аничић

III2  Ивана Димитријевић

III3  Маја Павловски

III4  Ана Ђорђевић

IV1   Ненад Бајић

IV2   Тијана Деспотовић

IV3   Јелена Павловић

IV4   Марјан Стаменковић

V1   Јелена Суботић                Кривокапић

V2   Зорана Јеремић

V3   Јелена Станишић

V4   Слађана Ђорђевић

VI1   Маја Мијатовић

VI2   Душица Малинић

VI3   Јасмина Мијић

VI4   Миодраг Богдановић

VI5   Јелена Огњановић

VII1  Бранка Тубин                    Митровић

VII2  Саша Мирковић

VII3  Јелена Смиљанић

VII4  Ирена Посин

VIII1  Сандра Пејовић

VIII2  Мања Љубичић

VIII3  Мирослав Крстић

Савет родитеља:  

1) предлаже представнике родитеља, односно других законских заступника ученика у Школски одбор;

2) предлаже свог представника у све обавезне тимове установе;

3) учествује у предлагању изборних садржаја и у поступку избора уџбеника;

4) разматра предлог школског програма, развојног плана, годишњег плана рада;

5) разматра извештаје о остваривању програма образовања и васпитања, развојног плана и годишњег плана школе, спољашњем вредновању, самовредновању, завршном испиту, резултатима националног и међународног тестирања и спровођење мера за обезбеђивање и унапређивање квалитета образовно-васпитног рада;

6) разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности установе;

7) предлаже Школском одбору намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља, односно другог законског заступника;

8) разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту деце и ученика;

9) учествује у поступку прописивања мера, начина и поступка заштите и безбедности деце и ученика за време боравка у установи и свих активности које организује Школа;

10) даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању;

11) предлаже представника и његовог заменика за локални савет родитеља;

12) разматра и друга питања утврђена статутом.   Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује школском одбору, директору, стручним органима установе и ученичком парламенту.

Начин избора савета родитеља установе уређује се статутом установе, а рад пословником савета.

Контакт информације

Контакт телефони

 • Директор
 • Секретар
 • Рачуноводство
 • Референт за
  финансијско
  рачуноводствене
  послове
 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Педагог -
  психолог

Најновије вести

Републичко такмичење из биологије

Kњижевни кутак

Новобеоградска породична бициклијада

Дизајн сајта mzlaki icon Студио Мзлаки @ ОШ "Душко Радовић" 2021.