letac logo 200

Школски одбор

Статутом школе и Законом о основама система образовања и васпитања прецизиране су надлежности школског одбора.

Чланови школског одбора наше школе су:

из реда запослених у школи

1. Марина Ињац, председник одбора 2. Милан Радојковић 3. Радмила Обрадовић

из реда родитеља ученика

4. Радомир Левајац 5. Ива Ђинђић Ћосић 6. Јелена Станишић

из реда локалне самоуправе

7. Јелена Дубљевић 8. Јована Меденица 9. Светлана Дејановић

Орган управљања у школи је школски одбор.

Председник и чланови органа управљања обављају послове из своје надлежности, без накнаде.

Школски одбор има девет чланова укључујући и председника. Школски одбор чине по три представника из реда запослених у установи, родитеља,односно других законских заступника и три представника на предлог јединице локалне самоуправе.

Чланове школског одбора именује и разрешава скупштина јединице локалне самоуправе, а председника бирају чланови већином гласова од укупног броја чланова органа управљања.

Председник школског одбора је Марина Ињац.

Школски одбор установе:

1) Доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова;

2) Доноси школски програм (у даљем тексту: програм образовања и васпитања), развојни план, годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању;

3) Утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;

4) Доноси финансијски план установе, у складу са законом;

5) Усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи;

6) Расписује конкурс за избор директора установе;

7) Даје мишљење и предлаже министру избор директора установе;

8) Закључује са директором установе уговор из члана 124. став 1. овог закона;

9) Одлучује о правима и обавезама директора установе;

10) Доноси одлуку о проширењу делатности установе;

11) Разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;

12) Доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;

13) Одлучује по жалби на решење директора;

14) Одлучује о закупу школског простора;

15) Именује чланове Стручног актива за развојно планирање;

16) Обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и статутом. . За обављање послова из своје надлежности орган управљања одговара органу који га именује и оснивачу.

Контакт информације

Најновије вести

Онлајн конкурс "Имам право да"

Ликовни онлајн конкурс, портрет Драгана Лукића

Приредба Свети Сава

Дизајн сајта mzlaki icon Студио Мзлаки @ ОШ "Душко Радовић" 2021.