letac logo 200

Организација

Настава се остварује у току два полугодишта, уз поштовање школског календара Министарства просвете за текућу годину. Ученици наставу похађају у две смене: плаву и црвену. Школа организује и целодневну наставу за ученике првог и другог разреда. Кроз тимски рад учитеља, деци је омогућено образовање, исхрана, игра и дружење са вршњацима ...

Настава у преподневним часовим почиње у 8 часова, док рад у послеподневној смени почиње у 14 часова. Плава и црвена смена се смењују недељно.

У школи се реализују изборни предмети: веронаука и грађанско васпитање. У првом разреду лепо писање, у другом и трећем народна традиција, у четвртом чувари природе. За ученике виших разреда школа организује изборне спортове, информатику и рачунарство, француски и немачки језик. Енглески језик се учи од првог разреда основне школе.

Током школске године остварују се програми посета, излета, екскурсзија, рекреативних настава, зимовања и летовања, са којих наши ученици носе незаборавне успомене на школу и дружења.

Погледајте ИНФОРМАТОР О  РАДУ ШКОЛЕ:

 

ОСНОВНА ШКОЛА „ДУШКО РАДОВИЋ“
Булевар Зорана Ђинђића 112
11070 Нови Београд

ИНФОРМАТОР О РАДУ

Информатор о раду Основне школе „Душко Радовић“ је сачињен у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл.гл.РС“ бр. 120/04.54/07,104/09) и Упутством за објављивање информатора о раду државног органа („Сл.гл.РС“ бр. 57/05)

Информатор је објављен јануара месеца 2018.године.

Информатор је доступан јавности у електронском облику на Интернет

адреси школе: www.duskoradovic.edu.rs

Мејл адреса школе: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Штампана верзија информатора у виду брошуре, каталога и сл. не постоји, али се  заинтересованом лицу на захтев доставља последња верзија, одштампани текст Информатора уз накнаду нужних трошкова штампања.

Одговорна особа за тачност података је, Негош Зејак  директор школе.

ОВЛАШЋЕЊА И ДЕЛОКРУГ РАДА ШКОЛЕ

Овлашћења и делокруг рада школе су утврђени Законом о основама система образовања и васпитања („Сл.гл.РС“ бр. 72/09), Законом о основној школи („Сл.гл.РС“ бр. 22/02).

Рад школе подлеже надзору Министарства просвете. Инспекцијски и стручно педагошки надзор на радом школе као поверени посао, обавља градска управа. Послове стручно педагошког надзора врши просветни саветник, послове инспекцијског надзора врши просветни инспектор.

Преко управног спора, судови надзиру законитост појединачних аката школе донесених у управним стварима.

За штету коју својим незаконитим радом или неправилним радом школа проузрокује физичким или правним лицима, одговара својим средствима и имовином.

Средства за рад  школе обезбеђују се у буџету Републике Србије, буџету јединице локалне самоуправе.

Делатност школе је основно образовање и васпитање општег типа.

ПИБ 101712776

Матични број школе 07029774

Основно образовање и васпитање стиче се остваривањем наставног плана и програма у трајању од осам година и остварује се у два образовна циклуса, зависно од узраста и развојних својстава ученика.

Образовно васпитни рад обухвата наставне и ваннаставне активности школе којима се остварује програм образовања и васпитања и постижу прописани циљеви и задаци у складу са Законом о основама система образовања и васпитања, Закона о основној школи и подзаконским актима.

Школа остварује делатност образовања и васпитања уз поштовање  принципа једнакоправности, праведности, ефикасности и подизања квалитета  образовања и васпитања, прописивањем принципа и циљева образовања и васпитања, општих исхода образовања и стандарда образовања и васпитања који се односе на постугнућа деце и ученика. Школа организује образовно васпитни рад у два полугодишта, а остварује се у току школске године која почиње 1. септембра, а завршава 31. августа наредне године.

Школа врши јавна овлашћења која су јој поверена законом.

Школа води евиденцију  утврђену законом и на основу података издаје јавне исправе.

Школа води следећу евиденцију:

-         матичну књигу ученика

-         дневник образовно-васпитног рада

-         евиденцију о испитима

-         евиденција о успеху ученика

-         евиденцију о издатим јавним исправама

-         евиденцију о подели предмета на наставнике и задужењима.

Евиденција се води на српском језику ћириличним писмом.

Јавне исправе које издаје Школа су:

- ђачка књижица за први циклус образовања

- ђачка књижица за  други циклус образовања;

- сведочанство о завршеном  првом разреду основне школе;

- сведочанство о завршеном разреду основне школе у првом циклусу;

- сведочанство о другом циклусу основног образовања и васпитања;

- преводница;

- уверење о положеном испиту из страног језика;

- исправа о положеном завршном испиту.

Министар просвете прописује обрасце јавних исправа и одобрава њихово издавање.

Јавна исправа издата супротно Закону о основама система образовања и васпитања и посебном закону- ништава је.

Школа води базу података у оквиру јединственог информационог система просвете.

Лични подаци уписани у евиденцију прикупљају се, обрађују ,чувају и користе за потребе образовно васпитног рада и достављају Министарству просвете.

Сви видови прикупљања, обраде, објављивања и коришћења података спроводе се у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.

За потребе научноистраживачког рада и приликом израде статистичких анализа, лични подаци користе се и објављују на начин којим се обезбеђује заштита идентитета учесника образовања и васпитања.

Школа основно образовање и васпитање остварује у складу са школским програмом који се доноси на основу наставног плана и програма основног образовања и васпитања. Наставни план и програм основног образовања и васпитања доноси Национални просветни савет и представља основу за доношење школског програма. Школски програм доноси Школски одбор сваке четврте године.

За ученике са сметњама у развоју којима је потребна додатна подршка у образовању и васпитању, школа доноси индивидуални образовни план. Индивидуални образовни план доноси Педагошки колегијум.

У остваривању образовно васпитног рада користе се уџбеници и наставна средства које, на предлог  Националног просветног савета одобри министар, у складу са посебним  законом.

Министар може да одобри више уџбеника за исти предмет у истом разреду, као и страни уџбеник.

У остваривању образовно васпитног рада могу да се користе и друга наставна средства и помагала, у складу са посебним законом.

Oблици образовно-васпитног рада:

Образовно-васпитна делатност Школе се остварује путем:

 1. обавезне наставе,
 2. допунске и додатне наставе,
 3. припремне наставе,
 4. испита,
 5. индивидуализованог начина рада
 6. професионалног информисања и усмеравања ученика,
 7. слободне, културне и друштвене активности ученика
 8. културне и јавне делатности школе,
 9. целодневне наставе,
 10. наставе у природи,
 11. екскурзија, излета, посета и др.

Органи школе

Школа има орган руковођења, управљања, саветодавни и стручне органе.

Школом руководи директор школе.

Директор школе обавља следеће послове:заступа и представља Школу, планира и организује  осваривање програма образовања и  васпитања и свих активности школе,стара се о осигурању квалитета, самовредновању, остваривању стандарда постигнућа и унапређењу образовно васпитног рада, стара се о остваривању развојног плана школе, предузима мере ради извршавања налога просветног инспектора и просветног саветника као и у случају недоличног понашања запосленог и његовог негативног утицаја на ученике, припрема, сазива и руководи седницама Наставничког већа без права одлучивања, стара се о раду Педагошког колегијума, стручних органа школе, усмерава и усклађује њихов рад, образује испитне комисије пред којима се полажу  разредни и поправни и други испити, одлучује по приговорима и жалбама ученика , односно њихових родитеља на оцене, поступак оцењивања и испите,изриче васпитно дисциплинску меру укор директора за тежу повреду обавезе ученика,одлучује по приговорима ученика или њихових родитеља на одлуке о изреченим васпитно дисциплинским мерама, прати рад наставника и стручних сарадника, доноси одлуку о удаљењу наставника и стручних сарадника из наставе до доношења одлуке у дисциплинском поступку, покреће, води, доноси одлуку и изриче меру у дисциплинском поступку  против  запосленог, покреће и води  дисциплински поступак против ученика, доноси одлуку о упражњеним радним местима и расписује конкурс за пријем у радни однос, врши избор наставника, стручних сарадника и ваннаставног особља за пријем у радни однос, стара се о благовременом обавештавању запослених о свим питањима од интереса за рад школе, учествује у припреми општих и других аката о којима одлучује Школски одбор, Савет родитеља и  стручни органи школе, спроводи и организује извршавање одлука које доноси Школски одбор, Савет родитеља и стручни органи школе, присуствује седницама Школског одбора и Савета родитеља и учествује у њиховом раду без права одлучивања, остварује сарадњу са Министарством просвете, локалном самоуправом  и родитељима  ученика, потписује јавне исправе, решења, одлуке, потврде и друга писмена у име и за рачун школе, стара се о остваривању развојног плана школе, врши наредбодавне  функције за финансијско материјално пословање, доноси општа акта чије је доношење законом стављено у надлежност директора, одговоран је за спровођење и унапређење заштите на раду, извршава судске и одлуке других државних органа, подноси Школском одбору и Наставничком већу, два пута у току школске године, извештај о раду школе и извештај о раду директора школе, обуставља од извршења одлуке Школског одбора и одлуке других орагана школе којима се наноси штета школи и о томе обавештава надлежне органе, одлучује о коришћењу средстава утврђених финансијским планом и одговара за одобравање и наменско коришћење тих средстава у складу са Законом, организује и остварује педагошко-инструктивни увид и надзор и опредузима мере за унапређивање и усавршавање рада наставника и спроводи поступак за стицање звања наставника и стручних сарадника, учествује у планирању стручног усавршавања запослених, предузима мере у случајевима повреде забрана из члана 44 до 46 Закона о основама система образовања и васпитања, одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених, одобрава одсуство ученика до 10 дана у оправданим ситуацијама на захтев родитеља, доноси одлуке о покретању поступка јавне набавке и решење о именовању комисије за стручну оцену и избор најповољније понуде, закључује уговоре у име и за рачун школе, именује и разрешава наставника са посебним овлашћењима за случај привремене одсутности или спречености да обавља дужност директора, издаје налоге појединим запосленима за извршавање појединих послова у складу са законом или општим актима школе, предузима мере у случајевима постојања дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања, страначког деловања запослених или ученика у школи, обавља и друге послове и задатке утврђене Законом и овим Статутом.

Директор школе у вршењу послова из свог делокруга доноси одлуке самостално, а за свој рад одговара Школском одбору и министру просвете.

ДИРЕКТОР ШКОЛЕ - Његош Зејак: 269-2531 и 2601-786

Школски одбор

Школски одбор у оквиру своје надлежности врши следеће послове:

Доноси  Статут школе, Правила понашања у школи и друге опште акте и даје сагласност на  Правилник о организацији и систематизацији   послова; доноси   школски програм,  Развојни план и Годишњи план  рада школе,  усваја извештаје о њиховом остваривању, вредновању и самовредновању; утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије; доноси финансијски план школе; одлучује о пословању школе и коришћењу њених средстава, усваја извештај о пословању, годишњи обрачун, извештај о раду школе, извештај о раду директора школе, извештај о извођењу екскурзија, излета односно наставе у природи; расписује конкурс за избор директора, доноси одлуку о избору директора школе; доноси решење о ступању на дужност директора школе, закључује са директором уговор о раду, одлучује о престанку дужности директора, поставља вршиоца дужности директора, разматра  поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и  стандарда постигнућа и предузима мере за побољшање услова рада  и остваривање  образовно васпитног рада; одлучује по жалби, односно приговору на решење и одлуке  директора, именује чланове Стручног актива  за развојно планирање ,даје мишљење за избор наставника  и стручних сарадника за пријем у радни однос ,доноси план стручног усавршавања и усваја извештај о његовом остваривању; одлучује о прибављању и давању на коришћење, односно у закуп и стављању хипотеке на непокретност које користи Школа, уз сагласност Републичке дирекције за имовину Републике Србије, одлучује о статусној промени, промени назива и седишта школе, доноси Пословник о свом раду, додељује награде ученицима, разматра предлоге синдиката у вези остваривања права запослених и материјалног положаја запослених, обавља и друге послове у складу са законом и Статутом

За обављање послова из своје  надлежности Школски одбор одговара органу који  га именује и оснивачу.

ШКОЛСКИ ОДБОР

МАРИНА ИЊАЦ, председник Школског одбора, представник запослених

ЉИЉАНА ГРКОВИЋ, представник локалне самоуправе

МАРИЈА МИЛОЈЕВИЋ, члан, представник локалне самопураве

НЕМАЊА ЂУКИЋ, члан, представник локалне самопураве

СНЕЖАНА ТЕРЗИЋ, члан, представник родитеља

МИРКО АВРАМОВИЋ, члан, представник родитеља

САВО МИЛОШЕВИЋ, члан, представник родитеља

БОЈАНА СМИЛКОВИЋ, члан, представник запослених

ЊЕГОШ ЗЕЈАК, члан, представник запослених

Савет родитеља

Савет родитеља разматра питања :

 1. предлаже представнике родитеља у  Школски одбор
 2. предлаже свог представника у Стручни актив за развојно планирање и у друге тимове школе,
 3. предлаже мере за осигурање квалитета и унапређења образовно-васпитног рада
 4. учествује у предлагању изборних предмета и у поступку избора уџбеника,
 5. разматра предлог програма образовања и васпитања, развојног плана, годишњег плана рада, извештаје о њиховом остваривању, вредновању и о самовредновању,
 6. разматра намену коришћења средстава од донација,
 7. одлучује о намени коришћења средстава прикупљених од родитеља,
 8. разматра и прати услове за рад школе, услове за безбедност и учење, безбедност и заштиту ученика,
 9. учествује у поступку прописивања мера, начина и поступка заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује школа,.
 10. даје сагласност на програм и организовање наставе у природи и екскурзија и разматра извештај о њиховом остваривању,
 11. учествује у огранизацији и реализацији хуманитарних акција.

ПРЕДСЕДНИК САВЕТА РОДИТЕЉА - Данијела Милошевић

Стручни органи

Стручни органи Школе су:

 • Наставничко веће
 • Одељењско веће
 • Стручно веће за разредну наставу
 • Стручно веће за области предмета
 • Стручни актив за развојно планирање
 • Стручни актив за развој школског програма
 • Стручни тимови
 • Педагошки колегијум

Секретар Школе

1) Управни послови

- Израда одлука које доноси директор Школе;

- Израда решења која доноси директор Школе о: породиљском одсуству, проценту радног времена, решења о заради, престанку радног односа, годишњем одмору, плаћеном и неплаћеном одсуству, мировању радног односа, 40. часовној радној недељи наставника и стручних сарадника и др.;

- Израда решења и одлука по приговору запослених и ученика;

- Израда одлука, решења и других појединачних аката за спровођење дисциплинског поступка запослених и ученика;

- Израда одлука и закључака Школског одбора;

- Остали послови управног поступка.

2) Нормативно-правни послови

- Израда нацрта Статута Школе и других општих аката (Правилник о организацији рада и систематизацији радних места, Правилник о јавним набавкама мале вредности, Правила понашања запослених, родитеља и ученика Школе, Пословник о раду Школског одбора, Пословник о раду Наставничког већа, Пословник о Савету родитеља и др.);

- Праћење и тумачење закона, подзаконских аката и других прописа који се примењују за рад Школе.

3) Други правни послови

- Припрема материјала за седнице Школског одбора;

- Пружање стручног мишљења у примени закона и других прописа у раду Школског одбора;

- Израда записника са седнице Школског одбора;

- Рад у комисијама за јавне набавке мале вредности (спровођење поступка, израда документације) за остале комисије по потреби Школе;

- Спровођење поступка за избор директора Школе;

- Спровођење поступка за пријем у радни однос наставног особља;

- Спровођење поступка за пријем у радни однос осталих запослених у Школи;

- Кадровски послови: поступак пријаве и одјаве на пензијско и инвалидско осигурање запослених и други послови ради остваривања права запослених из радног односа;

- Вођење матичне књиге запослених;

- Стручна упутства наставницима у вођењу матичних књига, издавању јавних исправа ученицима (сведочанства, ђачке књижице, преводнице, уверење о положеном страном језику);

- Стручна упутства наставницима у вези са полагањем квалификационих, поправних и разредних испита ученика;

- Упис ученика у први и остале разреде;

- По овлашћењу директора заступање Школе пред судовима и другим органима;

- Рад са странкама;

- Сарадња са органима државне управе;

- Израда Уговора за потребе Школе;

- Други правни послови по налогу директора Школе.

СЕКРЕТАР ШКОЛЕ - Јелена Митић-Рајковић     ТЕЛ. 319-3844

УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ШКОЛЕ

Правилником о организацији рада школе и систематизацији радних места у школи, бр. 671 од 25.11.2009. .године утврђена је унутрашња организација рада и систематизација радних места у школи. Школа је организована као јединствена радна целина.

Настава се изводи у одељењу, а из појединих предмета и по групама у складу са наставним планом  и програмом и према распореду часова који доноси директор Школе.

Број одељења  појединих разреда у школи је променљив и зависи од броја  уписаних ученика одређене школске године.

На основу  радних места која произилазе из делокруга рада и развијености школе, утврђују се  - систематизују за школску 2018/19. годину следећа  радна места:

 1. Директор школе 1
 2. Школски психолог 1
 3. Школски педагог 1
 4. Библиотекар 1
 5. Наставник разредне наставе 20
 6. Наставник предметне наставе:

-         српски језик 3,5

-         страни језик: енглески 3,16; француски 1,00; немачки 0,88

-         физика 1,20

-         хемија 0,80

-         биологија 1,50

-         математика 3,33

-         географија 1,35

-         историја 1,35

-         физичко васпитање 2,25

-         техничко и информатичко образовање 3,00

-         ликовна култура 0,90

-         музичка култура 1,00

-         верска настава 1,00

-         грађанско васпитање 0,45

-         информатика 1,00

 1. Секретар 1
 2. Руководилац рачуноводства 1
 3. Административно - финансијски радник 1
 4. Радник на одржавању   школског објекта  - домар 1
 5. Сервирка 1
 6. Радник на одржавању хигијене школског простора- спремачица 8

Школски психолог

-         прати и проучава развој личности ученика, утврђује нивое и друге карактеристике интелектуалног, социјалног и емоционалног развоја ученика и предлаже мере за подстицање њиховог развоја

-         испитује психолошке чиниоце успеха и напредовања и узроке неуспеха и заостајања појединих ученика, одељења и разреда и предлаже неопходне мере за побољшање рада и резултата рада

-         проучава психолошке проблеме ученика у настави и сарађује са наставницима у планирању и програмирању рада у складу са потребама, интересовањима и узрастом ученика у циљу обезбеђивања повољне психолошке климе у настави

-         проучава психолошке проблеме садржаја ваннаставних активности ученика и даје предлоге за усклађивање ових активности са потребама, способностима, интересовањима и узрастом ученика

-         прати и проучава односе међу ученицима и заједно са наставницима и ученичким организацијама доприноси стварању позитивних односа сарадње, међусобног поверења и другарства

-         испитује и прати развој интересовања, склоности, способности и других особина личности ученика за поједине врсте делатности, предлаже одговарајуће облике и сарджаје рада на развијању њихове склоности и интересовања, саветује ученике у циљу усмеравања њиховог развоја у складу са њиховим интересовањима, склоностима, спосбностима и другим особинама личности

-         учествује у откривању даровитих ученика, испитује и утврђује њихове способности и предлаже најповољније границе развоја таквих ученика у складу са утврђеном структуром њихових способности, у сарадњи са педагогом и наставницима учествује у планирању рада са овим ученицима

-         учествује у откривању ученика који заостају у развоју и школском успеху, као и ученика са специфичним сметњама и недостацима, утврђује природу заостајања и неуспеха, предлаже и предузима одговарајуће мере и сарађује са комисијом за утврђивање степена или врсте ометености  ученика у развоју

-         испитује и утвруђује природу и узроке поремећаја понашања ученика и заједно са педагогом, наставницима и родитељима или уз помоћ специјализованих установа предузима одговарајуће мере

-         врши испитивање детета пред полазак у школу и проверу спремности детета за упис у школу применом стандарда и поступака препоручених од надлежног центра

-         предлаже структуру одељења и учествује у формирању одељења при поласку ученика у први разред

-         испитује породичне услове живота ученика, заједно са наставницима учествује у раном откривању деце са тешкоћама у учењу и прилагођавању и предлаже посебне мере за отклањање тешкоћа

-         у оквиру професионалне орјентације врши професионално саветовање на основу психолошких испитивања ученика за правилан избор занимања

ШКОЛСКИ ПСИХОЛОГ - Жаклина Филиповић , тел: 2601-786

Школски педагог

-         прати и проучава васпитне и образовне компоненте у развоју личности ученика, предлаже одговарајуће педагошке мере за подстицај развоја

-         испитује и прати педагошке чиниоце успеха и напредовања  и узроке неуспеха и заостајања појединих ученика, појединих разреда и одељења, предлаже неопходне мере за побољшање рада и резултата рада

-         сарађује са наставницима у оприпремању и планирању образовно-васпитног рада (планирање и припремање часа, избор облика, метода и средстава и организација рада и слично)

-         прати и проучава облике, садржаје и резултате рада ученика у настави и предлаже мере за њихово унапређење и усклађивање са потребама, интересовањима и узрастом ученика

-         прати и проучава облике, садржаје и резултате ваннаставних активности ученика, посебно са становишта васпитне вредности и предлаже мере за њихово унапређивање и усклађивање са потребама, интересовањима и узрастом ученика

-         учествује у изради Годишњег програма рада и доприноси његовом заснивању на усвојеним циљевима и задацима образовно-васпитног рада и савремене педагогије

-         сарађује са наставницима и психологом на откривању даровитих ученика, предлаже посебне методе, облике и организацију додатног рада са таквим учениицма у циљу обезбеђења педагошких услова за њихов развој у складу са индивидуалним могућностима и учествује у програмирању додатног рада са овим ученицима

-         сарађује са наставницима и психологом у откривању ученика који заостају у развоју и школском успеху, открива природу и узроке заостајања, предлаже посебне методе, облике и организацију допунског рада, специјалан третман и друге мере за подстицање њиховог развоја и побољшање њиховог успеха, учествује у програмирању допунског рада са овим учениицма

-         прати и проучава односе међу ученицима, поремећаје групних односа и заједно са наставницима и ученичким организацијама доприноси стварању позитивних односа, међусобног поверења и другарства

-         испитује децу пред полазак у школу применом стандарда препоручених од надлежног центра и учествује у формирању одељења

-         учествује заједно са наставницима у раном откривању деце са тешкоћама у учењу и предлаже одговарајуће педагошке мере за отклањање уочених тешкоћа

ШКОЛСКИ ПЕДАГОГ - Слађана Јевтић , Тел. 2601-786

Библиотекар Школе

-         испитује интересовање ученика за књигу и другу библиотечку информацијску грађу, усмерава ученике у правцу њихових интересовања и потреба, развија читалачке и друге способности ученика, формира навике ученика да самостално траже и налазе потребну библиотечко-информацијску грађу

-         помаже ученицима при избору литературе и друге грађе

-         навикава ученике на пажљиво руковање књижном и некњижном грађом, на њено чување и заштиту

-         организовано и систематски упознаје ученике са библиотечко-информацијском грађом, библиотечким пословањем и мрежом библиотека на територији општине и града

-         систематски упознаје ученике са разним врстама библиотечко-информацијске грађе и оспособљава их да се њоме самостално користе

-         остварује програм обучавања ученика на посебним часовима у школској библиотеци (по разредима и одељењима)

-         сарађује са наставницима у остваривању одговарајућих делова програма оспосбљавања ученика за самостално коришћење књижне и некњижне грађе у настави и школској библиотеци

-         остварује програм рада библиотечке секције и других ваннаставних активности ученика у школској боблиотеци

-         обезбеђује књижну и некњижну грађу за ученике, наставнике и стручне сараднике

-         помаже ученицима у организовању самосталног рада ван школе, усвајању метода самосталног рада на тексту и другим материјалима

-         сарађује са стручним органима школе, стручним сарадницима и директором у вези са набавком и коришћењем књижне и некњижне грађе

-         врши избор и припремање књижне и некњижне грађе и других материјала за редовну наставу, додатни рад, допунску наставу, ваннаставне активности ученика и друге облике образовно-васпитног рада

-         припрема, програмира и остварује васпитно-образовне активности школске библиотеке и библиотечке секције

-         систематски ради на информисању корисника о новоиздатим књигама, листовима, часописима и другој грађи и врђи размену информацијских материјала са другим библиотекама

-         припрема тематске изложбе библиотечко-информацијске грађе у вези са појединим издањима, ауторима, акцијама и јубилејима

-         врши усмене и писмене приказе књига и друге грађе

-         ради на изради пописа и библиографских података у вези са наставом појединих предмета и стручним усаавршавањем наставника и ученика

-         ради прегледе и графиконе о коришћењу књижне и некњижне грађе (по разредима, одељењима, наставним предметима и друго)

-         прати и евидентира коришћење школске библиотеке (фреквенција коришћења ученичког и наставничко-сарадничког дела библиотеке)

-         израђује каталоге (азбучне, стручне и друге)

-         води библиотечко пословање (инвентарисање, стандарди, класификовање, сигнирање, каталогизација и друго)

-         реализује набавку према договореним критеријумима и донетим плановима

-         редовно води све прописане евиденције и документације школске библиотеке, води збирне и посебне фондове

-         организује и остварује међубиблиотечке позајмице и сарадњу

-         организује и реализује културну и јавну делатност библиотеке (организовање сусрета са књижевницима, књижевне трибине, посете изложбама и сајмовима књига)

-         сарађује са установама у области културе и другим установама у вези рада библиотеке

-         стручно се усавршава, прати стручну литературу, учествује у раду стручних семинара

-         учествује у раду стручних органа школе

-         планира (годишње и месечно) рад библиотеке

-         обавља и друге послове који се законом и на основу њега донетим прописима и општим актима и одлукама органа школе ставе у надлежност библиотекара.

ШКОЛСКИ БИБЛИОТЕКАР - Зоран Јовановић, тел: 2061-786

Наставници разредне и предметне наставе

-         остварује циљеве и задатке основног образовања и васпитања утврђене законом и на основу њега донетим прописима

-         организује и изводи обавезну наставу према наставном плану и програму и утврђеном распореду часова

-         остварује и изводи изборну наставу према наставном плану и програму и Годишњем плану рада

-         организује и изводи додатни рад за ученике са посебним способностима , склоностима и интересовањима за поједине предмете

-         организује и изводу допунску наставу за ученике који заостају у савлађивању наставног плана и програма

-         организује и изводи припремну наставу за ученике који су упућени на полагање поправног испита

-         одржава поправне, разредне и друге испите у време и на начин утврђен Статутом школе

-         припрема ученике за учествовање на такмичењима из свог наставног предмета  и обавља и друге послове у вези са тим

-         ради на професионалној оријентацији ученика у оквиру свог предмета

-         руководи радом хора и школског оркестра према утврђеном програму рада

-         организује и изводи спортске активности са ученицима према интересовањиема ученика и утврђеном програму рад

-         организује и изводи друштвено користан рад са ученицима у складу са могућностима ученика и потребама школе и друштвене средине према програму рада

-         организује и изводи слободне активности са групама ученика у складу са интересовањима и склоностима ученика и утврђеном програму рада

-         организује и изводи културне и друге активности према наставном плану и програму у складу са потребама ученика и друштвене средине

-         организује и изводи излете и екскурзије ученика, наставу у природи према утврђеном Плану рада школе

-         обавља корективан педагошки рад према потребама ученика

-         организује и изводи припремну наставу са ученицима осмог разреда за полагање класификационог испита за упис у средње школе

-         обавља послове и задатке везане за организовање и спровођење класификационог испита за упис у средње школе

-         прати општи развој и стално напредовање ученика: систематски прати рад, учење и владање ученика; редовно оцењује ученике у складу са законом и на основу њега донетим прописима; помаже у раду ученицима у савлађивањеу наставног плана и програма; прати здравствене, породичне и социјалне прилике ученика и предузима и предлаже мере у циљу побољшања утврђеног стања

-         руководи радом ученичке организације и заједнице; прдлаже њихов план рада и стара се о њиховој реализацији; спроводи одлуке органа Школе који се односе на рад ученичких организација и заједница; организује смотре и такмичења чланова и води документацију о њиховом раду

-         помаже ученицима у организовању самосталног рада ван школе, упућује ученике на коришћење стручне литературе, ђачке штампе и друго

-         планира месечно и годишње све наставне и ваннаставне активности

-         врши избор метода, облика и средстава рада на остваривању наставног плана и програма у складу са педагошким принципима и одлукама стручних органа школе

-         ради на увођењу иновација у наставни процес, примени нових метода и облика рада и наставних средстава и поступака

-         свакодневно се припрема за извођење свих наставних и ваннаставних активности и воде евиденцију о томе

-         води школску евиденцију и издаје јавне исправе на начин утврђен законом и прописима донетим на основу закона : разредне књиге, матичне књиге ученика, ђачке књижице, сведочанства, преводнице и друго

-         активно учествује у раду Наставничког већа школе

-         активно учествује у раду других стручних органа школе; као председник стручног органа планира рад стручног органа, стара се о његовој реализацији, руководи седницама стручног органа, води записнике стручног органа, спроводи одлуке и подноси извештаје о раду Наставничком већу школе

-         ради на изради наставних средстава и дидактичког материјала

-         руководи кабинетима, лабораторијама, школском радионицом, наставним средствима и прибором за извођење наставе

-         ради на стручном усавршавању, прати стручну литературу, учествује на предавањима, семинарима и другим облицима информисања наставника на нивоу школе и ван ње

-         обавља менторске послове са наставницима приправницима

-         сарађује са родитељима ученика као наставник и у својству одељењског старешине

-         обавља дежурство у школи према утврђеном распореду

-         сарађује са стручним сарадницима школе, посебно са педагогом и психологом школе

-         сарађује са стручним друштвима, предузећима и установама у вези са радом Школе

-         ради на извештајима и анализама у вези са својим радом за потребе стручних органа и органа управљања школе

-         замењује одсутне наставнике

-         води ученике на обавезне систематске прегледе

-         организује претплату ученика на ђачку штампу и води дистрибуцију исте

-         обавља и друге послове који се законом и на основу њега донетим прописима, општим актима и одлукама стручних органа Школе ставе у надлежност наставника

-         за свој рад одговара директору Школе

Поред послова из става 1. овог члана, наставник у целодневној настави – обавља и следеће послове :

-         организује самосталан рад ученика на изради домаћих задатака и самосталном савлађивању наставног градива

-         организује пријем ученика и исхрану ученика

-         организује активности ученика у слободном времену

-         организује културни и забавно рекреативни рад ученика

-         остварују свакодневну сарадњу са родитељима ученика

Руководилац рачуноводства

- Води финансијско пословање школе;

- Саставља предлог финансиjских планова и прати реализацију истих;

- Припрема органима Школе извештај о финансијском пословању;

- Израђује годишње и периодичне обрачуне;

- Израда финансиjског плана у сарадњи са директором;

- Врши ревалоризацију средстава, обрачун амортизације;

- Извршава финансијске послове у вези инвестиционих и других радова у Школи;

- Води евиденцију основних средстава и ситног инвентара;

- Сарађује са пописном комисијом у оквиру законских прописа;

- Води потребну документацију матерјално-финансијског пословања, одлаже и архивира исту;

- Ради на статистичким извештајима;

- Учествује по потреби у раду Школског одбора;

- Сарађује са спољним субјектима по питањима финансиjско – материјалног пословања;

- Обавља и друге послове који произилазе из Закона, одлука Школског одбора и по налогу директора Школе;

ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА - Светлана Митровић, тел: 319-6280

Административно-финансијски радник

- Врши обрачун зарада и накнаду зарада (породиљска боловања, боловања преко 30 дана и др.) из радног односа;

- Води картоне зарада;

- Води благајничку документацију;

- Задужује и води евиденцију о уплатама ученика (за уџбенике, исхрану, екскурзије и сл.);

- Издаје потврде запосленима и ученицима;

- Води деловодник, прима, разводи и отпрема пошту;

- Куцање текстова и дописа за потребе Школе;

- Поруџбина канцеларијског материјала;

- Обавља и друге административне послове;

- Обавља и друге послове по налогу директора Школе.

АДМИНИСТРАТИВНО-ФИНАНСИЈСКИ РАДНИК - Рада Бабић, тел: 319-6280

Домар

-         свакодневно контролише исправност, одржава и оправља све инсталације и уређаје у Школи (водоводне, електроинсталације и грејање, клима и противпожарне  уређаје),

-         свакодневно контролише, одржава и оправља намештај (клупе, столице, табле, ормане и друго), врата, прозоре и друго у свим просторијама Школе

-         свакодневно контролише исправност, одржава и оправља наставна средства и учила

-         израђује, према потреби, употребне предмете за потребе Школе (огласне табле, паное, витрине, полице и случно)

-         води евиденцију о израђеним кључевима и задужењима за исте

-         врши оправке и кречење зидова и поправке подова

-         врши фарбарске поправке намештаја, врата, прозора

-         умножава материјал на апарату за умножавање

-         врши пријем требовања, набавља и издаје материјал за одржавање хигијене школског простора

-         обавештава директора Школе ради ангажовања стручних лица за поправке које треба извршити, а за које није сам стручан

-         обавља послове везане за организацију школских прослава  и приредби

-         одржава зелене површине, школско двориште и уређене терене у сарадњи са спремачицама (заливање и кошење травњака, прање асфалтних површина, чишћење канала и друго)

-         обавља сезонске и друге повремене послове (чишћење крова, снега и друго).

ДОМАР - Горан Зељковић, тел: 2601-786

Сервирка

-         сервира оброке ученицима целодневне наставе

-         обавезно свакодневно издваја узорке хране

-         одржава чистоћу посуђа, прибора за исхрану и осталог кухињског инвентара

-         одржава хигијену у кухињи

-         за време када кухиња не ради обавља послове одржавања хигијене у кухињи и трпезарији (врши генерално чишћење и прање кухиње, инвентара и друго)

-         обавља послове везане за школске свечаности и прославе ( набавка, по потреби и припрема оброка за послужење и слично)

-         обавља и друге послове по налогу директора школе.

Спремачица

-         свакодневно одржава хигијену у школским просторијама (чисти и пере подове, врата, прозоре, зидове у ходницима, учионицама, кабинетима, радионицама, санитарним чворовима; брише прашину са инвентара, наставних средстава, инсталација и пере исте, износи смеће и друго)

-         свакодневно одржава хигијену у школском дворишту и на уређеним теренима

-         одржава зеленило у Школи и школском дворишту (сађење,  неговање и заливање цвећа и слично)

-         врши контролу инсталација, инвентара и друге опреме и кварове одмах пријављује домару

-         обавља портирске послове: контролише улазак, излазак и кретање ученика и трећих лица у просторијама Школе, које према распореду одржава, пријављује лица која се без потребе задржавају у школским просторијама директору, дежурном наставнику

-         доноси и разноси службену пошту

-         обавља послове везане за школске свечаности и прославе (чишћење и припремање просторија и слично)

-         генерално чисти и спрема просторије, инвентар и инсталације које према распореду одржава, најмање два пута у току школске године

-         обавља повремене, сезонске и текуће послове (чишћење снега и слично)

-         врши послове обезбеђења објекта: стара се да сва врата и прозори у просторијама које одржава по завршеном раду буду затворени ради обезбеђења објекта од неовлашћеног уласка трећих лица

-         обавља послове на замени одсутних радника – спремачица

-         обавља и друге послове по налогу директора школе.

СПИСАК ПРОПИСА КОЈЕ ШКОЛА ПРИМЕЊУЈЕ У ВРШЕЊУ СВОЈЕ   ДЕЛАТНОСТИ

Текстове прописа у електронској форми се могу преузети путем линкa

http://www.mp.gov.rs/page.php?page=11

Закон о основама система образовања и васпитања («Сл.гл.РС» бр. 72/09), Закон о основној школи («Сл.гл.РС» бр. 50/92, 53/93,67/93, 28/94, 66/94, 22/02, 62/03, 64/03, 58/04, 62/04, 79/05,101/05), Закон о друштвеној бризи о деци («Сл.гл.РС»бр.  42/92, 29/93, 53/93, 67/93, 28/94, 47/94, 48/94, 25/96, 29/01,16/02, 62/03), Закон о уџбеницима и другим наставним средствима («Сл.гл.РС» бр. 72/09), Закон о јавним службама («Сл.гл.РС»бр 42/91, 71/94, 79/05).

Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника («Сл.гл.РС» бр. 22/05, 51/08),

Правилник о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника («Сл.гл.РС» бр. 14/04, 56/05),

Правилник о полагању стручног испита за секретара установе («Сл.гл.РС» бр. 74/03, 106/03, 20/04, 50/08),

Правилник о стручно педагошком надзору («Сл.гл.РС» бр. 19/07),

Правилник о врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у основној школи («Пр.гл.РС бр» 6/96, 3/99, 10/02, 4/03, 20/04,  5/05, 2/07, 3/07, 4/07, 17/07,20/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09,4/09),

Правилник о врсти стручне спреме наставника који изводе  образовно васпитни рад из изборних предмета у основној школи («Пр.гл.РС бр»  27/87, 1/89, 4/03, 10/04, 3/05,  9/05, 4/07, 17/07, 1/08, 4/08, 6/08, 8/08, 11/08, 2/09,4/09),

Правилник о садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи («Сл.гл.РС бр» 55/06, 51/07),

Правилник о дипломама за изузетан успех у основној школи («Сл.гл.Рс бр» 37/93, 42/93),

Правилник о норми часова непосредног рада са ученицима наставника, стручних сарадника и васпитача у основној школи ( «Пр.гл.РС бр»2/92, 2/00),

Правилник о календару образовно васпитног рада,

Правилник о наставном плану и програму основног образовања и васпитања (Пр.гл.РС бр» 4/90, 2/91, 2/92, 13/93, 1/94, 5/95, 6/96, 8/97, 14/97, 10/98,2/00, 4/01, 4/03, 7/03, 4/04, 9/04, 12/04, 7/05, 8/05, 9/05, 6/06, 7/06, 9/06),

Правилник о наставном плану и програму за други циклус основног образовања и васпитања и наставном плану и програму за пети разред основног образовања и васпитања («Пр.гл.РС бр.» 6/07),

Правилник о наставном плану и програму основног образовања и васпитања за шести разред основног образовања и васпитања («пр.гл.РС бр» 5/08),

Правилник о нормативима школског простора, опреме и наставних средстава у основној школи («Пр.гл.РС бр.» 4/90),

Правилник о основама програма одмора, рекреације, климатског опоравка и наставе у природи («Сл.гл.Рс бр» 52/95),

Правилник о условима и поступку напредовања ученика основне школе («Сл.гл.РС бр.» 47/94),

Правилник о наставном плану и програму предмета грађанско васпитање – сазнање о себи и другима за први разред основне школе («Пр.гл.РС бр.» 8/03)

Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава  за први разред основне школе («Пр.гл.РС бр.» 5/01)

Правилник о наставном плану и програму предмета грађанско васпитање – сазнање о себи и другима за трећи разред основне школе («Пр.гл.РС бр.» 20/04)

Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава  за трећи разред основне школе («Пр.гл.РС бр.» 23/04)

Правилник о наставном плану за први, други, трећи, четврти разред основног образовања и васпитања и наставном програму  за трећи разред основне школе (Пр.гл.РС бр» 1/05, 15/06, 2/08)

Правилник о наставном плану и програму предмета грађанско васпитање – сазнање о себи и другима за четврти разред основне школе («Пр.гл.РС бр.» 2/05)

Правилник о наставном плану за седми разред основног образовања и васпитања (Пр.гл.РС бр» 6/09)

Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава  за четврти разред основне школе («Пр.гл.РС бр.» 9/05)

Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава  за пети разред основне школе («Пр.гл.РС бр.» 9/05)

Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава  за седми разред основне школе («Пр.гл.РС бр.» 2/08)

Правилник о наставном плану и програму предмета верска настава  за осми разред основне школе («Пр.гл.РС бр.» 7/08)

Правилник о наставном плану и програму предмета грађанско васпитање – сазнање о себи и другима за пети разред основне школе («Пр.гл.РС бр.» 15/05)

Правилник о наставном плану и програму предмета грађанско васпитање – сазнање о себи и другима за седми разред основне школе («Пр.гл.РС бр.» 7/07)

Правилник о наставном плану и програму предмета грађанско васпитање – сазнање о себи и другима за осми разред основне школе («Пр.гл.РС бр.» 6/08)

Правилник о оцењивању ученика основне школе («Сл.гл.Рс бр.» 93/04, 92/05),

Посебни колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика («Сл.гл.РС» бр. 86/05, 12/09),

Одлука о примени Посебног колективног уговора на послодавце који обављају делатност основног и средњег образовања («Сл.гл.РС «бр. 117/06),

Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама («Сл.гл.РС бр» 44/01, 15/02, 108/08, 113/08),

Уредба о измени садржаја образаца јавних исправа («Сл.гл.РС бр.» 19/03), Правилник о мерилима за утврђивање цене услуга у основној школи («Сл.гл.РС бр» 42/93),

Правилник о ближим критеријумима за препознавање облика дискриминације од стране запсоленог, ученика или трећег лица («Сл.гл.РС бр. 30/10)

Одлука о броју и просторном распореду основних школа у Републици Србији («Сл.гл.РС бр.» 58/94, 13/04)

У вршењу своје делатности школа примењује и:

 1. Статут школе бр. 42 од 28.01.2010. године;
 2. Правилник о  мерама  заштите и безбедности ученика
 3. Правила  понашања  ученика, запослених и родитеља
 4. Правилник о јавним набавкама мале вредности
 5. Правилник о противпожарној заштити
 6. Правилник о заштити на раду
 7. Пословник о раду Школског одбора
 8. Правилник о правима, обавезама и одговорностима ученика
 9. Правилник о правима, обавезама и одговорностима у области безбедности и здравља на раду
 10. Правилник о буџетском рачуноводству

НАЧИН  И МЕСТО ЧУВАЊА ИНФОРМАЦИЈА

Документација школе се заводи у складу са Уредбом о канцеларијском пословању код секретара школе, Булевар Зорана Ђинђића 112, Нови Београд.

Информације којима располаже школа, настале у раду и у вези са радом школе, чувају се уз примену одговарајућих мера заштите, а у складу са Уредбом о канцеларијском пословању и то су: за предмете за које није истекао рок чувања у архиви школе (финансијска документација, досијеи запослених, документација о регистрацији школе, документација у вези евиденције ученика, јавних набавки, записника органа школе, конкурсна документација...)

На интернет страници школе објављују се информације које имају значај за јавни интерес, а у вези са радом школе. Информације на сајту остају док траје њихова примена.

ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

Школа поседује информације до којих долази применом закона, правилника и других правних аката наведених у Информатору. Све наведене информације којима школа располаже, а које су настале у раду или у вези са радом, школа ће саопштити тражиоцу информације, ставити на увид документ коли садржи тражену информацију или издати копију документа у складу са Законом о слободном о приступу информацијама од јавног значаја, осим када су се према овом Закону стекли услови за искључење или ограничење слободног приступа информацијама од јавног значаја.

ОСТАЛИ ПОДАЦИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ЈАВНОСТ РАДА ШКОЛЕ

Адреса: Булевар Зорана Ђинђића 112, Нови Београд

Пријем поште се врши преко административне службе школе у Булевару Зорана Ђинђића 112

Школа ради у две смене .

Преподневна смена за ученике и наставно особље почиње са радом у 08.00 часова, а поподневна у 14.00 часова.

Преподневна смена за помоћно-техничко особље почиње у 06.00 часова, а поподневна у 13.00 часова.

Ваннаставно особље (секретар, шеф рачуноводства и административно-финансијски радник) раде у преподневној смени од 08.00 часова.

Пријем странака се обавља уз најаву и као и без најаве сваког дана у току радног времена. Школа поступа у складу са Законом о општем управном поступку када у управним стварима непосредно примењујући прописе, решава о правима, обавезама или правним интересима физичког или правног лица.

У просторијама школе није дозвољено аудио или видео снимање без претходно добијене дозволе.

 

Контакт информације

Најновије вести

Онлајн конкурс "Имам право да"

Ликовни онлајн конкурс, портрет Драгана Лукића

Приредба Свети Сава

Дизајн сајта mzlaki icon Студио Мзлаки @ ОШ "Душко Радовић" 2021.