Савет родитеља је саветодавни орган Школе. У савет родитеља школе бира се по један представник родитеља, односно другог законског заступника ученика сваког одељења.

У школи у којој стичу образовање припадници националне мањине у савету родитеља сразмерно су заступљени родитељи, односно други законски заступници ученика припадника националне мањине.

У школи у којој стичу образовање ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом, члан савета родитеља је и представник родитеља, односно другог законског заступника ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом. Представници савета родитеља бирају се сваке школске године.

За председника Савета родитеља изабран је Саша Мирковић.

Чланови Савета родитеља за 2020/2021. годину су:

 

I/1 Радомир Левајац
I/2 Ивана Филиповић Матић
I/3 Милица Ивић
I/4 Ирена Лабровић Станишић

II/1 Игор Аничић
II/2 Ивана Димитријевић
II/3 Маја Павловски
II/4 Ана Ђорђевић

III/1 Ненад Бајић
III/2 Тијана Деспотовић
III/3 Јелена Павловић
III/4 Марјан Стаменковић

 

IV/1 Јелена Суботић Кривокапић
IV/2 Зорана Јеремић
IV/3 Јелена Станишић
IV/4 Весна Чаировић

V/1 Маја Мијатовић
V/2 Душица Малинић
V/3 Јасмина Мијић
V/4 Миодраг Богдановић
V/5 Јелена Огњановић

 

VII/1 Сандра Пејовић
VII/2 Мања Љубичић
VII/3 Мирослав Крстић

VI/1 Бранка Тубин Митровић
VI/2 Саша Мирковић
VI/3 Јелена Смиљанић
VI/4 Ирена Посин

VIII/1 Виолета Вишњић
VIII/2 Љиљана Сретковић
VIII/3 Дејан Урумов
VIII/4 Мила Антонић Ћировић

 

Савет родитеља:

 

1) предлаже представнике родитеља, односно других законских заступника ученика у Школски одбор;

2) предлаже свог представника у све обавезне тимове установе;

3) учествује у предлагању изборних садржаја и у поступку избора уџбеника;

4) разматра предлог школског програма, развојног плана, годишњег плана рада;

5) разматра извештаје о остваривању програма образовања и васпитања, развојног плана и годишњег плана школе, спољашњем вредновању, самовредновању, завршном испиту, резултатима националног и међународног тестирања и спровођење мера за обезбеђивање и унапређивање квалитета образовно-васпитног рада;

6) разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности установе;

7) предлаже Школском одбору намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља, односно другог законског заступника;

8) разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту деце и ученика;

9) учествује у поступку прописивања мера, начина и поступка заштите и безбедности деце и ученика за време боравка у установи и свих активности које организује Школа;

10) даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању;

11) предлаже представника и његовог заменика за локални савет родитеља;

12) разматра и друга питања утврђена статутом.

 

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује школском одбору, директору, стручним органима установе и ученичком парламенту. Начин избора савета родитеља установе уређује се статутом установе, а рад пословником савета.