Савет родитеља је саветодавни орган Школе. У савет родитеља школе бира се по један представник родитеља, односно другог законског заступника ученика сваког одељења.

У школи у којој стичу образовање припадници националне мањине у савету родитеља сразмерно су заступљени родитељи, односно други законски заступници ученика припадника националне мањине.

У школи у којој стичу образовање ученици са сметњама у развоју и инвалидитетом, члан савета родитеља је и представник родитеља, односно другог законског заступника ученика са сметњама у развоју и инвалидитетом. Представници савета родитеља бирају се сваке школске године.

За председника Савета родитеља изабрана је Данијела Илић.

Чланови Савета родитеља за 2020/2021. годину су:

 

I/1 Александра Кнежевић
I/2 Ивана Димитријевић
I/3 Маја Павловски
I/4 Ана Ђорђевић

II/1 Ненад Бајић
II/2 Тијана Деспотовић
II/3 Јелена Ничковић
II/4 Драган Арсић

III/1 Јелена Суботић Кривокапић
III/2 Зорана Јеремић
III/3 Јелена Станишић
III/4 Весна Чаировић
III/5 Јелена Огњановић

IV/1 Наташа Ћирић
IV/2 Стојан Жујовић
IV/3 Јасмина Мијић
IV/4 Миодраг Богдановић

V/1 Бранка Тубин Митровић
V/2 Саша Мирковић
V/3 Јелена Смиљанић
V/4 Ирена Посин

VI/1 Сандра Пејовић
VI/2 Марковић Снежана
VI/3 Данијела Илић
VI/4

VII/1 Виолета Вишњић
VII/2 Љиљана Сретковић
VII/3 Дејан  Урумов
VII/4 Богдан Шпањевић

VIII/1 Shadia Tibi
VIII/2 Душица Малинић
VIII/3 Александра Неагић
VIII/4 Бркић Владимир

 

Савет родитеља:

 

1) предлаже представнике родитеља, односно других законских заступника ученика у Школски одбор;

2) предлаже свог представника у све обавезне тимове установе;

3) учествује у предлагању изборних садржаја и у поступку избора уџбеника;

4) разматра предлог школског програма, развојног плана, годишњег плана рада;

5) разматра извештаје о остваривању програма образовања и васпитања, развојног плана и годишњег плана школе, спољашњем вредновању, самовредновању, завршном испиту, резултатима националног и међународног тестирања и спровођење мера за обезбеђивање и унапређивање квалитета образовно-васпитног рада;

6) разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности установе;

7) предлаже Школском одбору намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља, односно другог законског заступника;

8) разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту деце и ученика;

9) учествује у поступку прописивања мера, начина и поступка заштите и безбедности деце и ученика за време боравка у установи и свих активности које организује Школа;

10) даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању;

11) предлаже представника и његовог заменика за локални савет родитеља;

12) разматра и друга питања утврђена статутом.

 

Савет родитеља своје предлоге, питања и ставове упућује школском одбору, директору, стручним органима установе и ученичком парламенту. Начин избора савета родитеља установе уређује се статутом установе, а рад пословником савета.