Стручни активи су стручни органи које чине професори једног или више сродних предмета. На састанцима разматрају стручна питања:

– предлажу мере за унапређење васпитно образовног рада
– израђују годишње и оперативне планове
– предлажу и усаглашавају критеријуме и технике оцењивања
– прате и анализирају реализацију програмских садржаја
– прате континуитет оцењивања и успех ученика
– предлажу набавке нових наставних помагала и наставне технологије
– раде на стручном усавршавању наставника и чланова актива
– сарађују са активима унутар своје и са активима других школа

Стручни активи са руководиоцима у нашој школи

 • Разредна настава

  Руководилац:
  Соња Тешановић

 • Предметна настава

  Руководилац:
  Милан Радојковић

 • Српски језик

  Руководилац:
  Наташа Корица

 • Страни језици

  Руководилац:
  Маријета Опсеница Грујић

 • Историја и географија

  Руководилац: Зорица Николић

 • Математика

  Руководилац:
  Ана Мијаиловић

 • Физика и ТИО

  Руководилац:
  Милорад Терзић

 • Биологија и хемија

  Руководилац: Драгица Момчиловић

 • Музичка и ликовна култура

  Руководилац:
  Александар Трајковић

 • Физичко васпитање

  Руководилац: Бојан Симанић